سامانه رزرو حج تمتع 1399


راهنمای سامانه رزرو حج تمتع سال 99

جدول زمان بندی ثبت نام در کاروانها بترتیب اولویت


اولویت مشمولین تشرف تاریخ شروع ثبت‌ نام ملاحظات مهم
اصلی آندسته از دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری تا تاریخ 1386/01/31 که قبلا نسبت به تکمیل اطلاعات و دریافت کد رهگیری از سامانه: http://reserve.haj.ir اقدام نموده‌اند 1398/12/09 ساعت 10 صبح واجدین شرایط می‌بایست برای انتخاب کاروان، رزرو و ثبت‌نام اولیه به سامانه: http://reserve.haj.ir مراجعه و پس از آن (حداکثر72 ساعت) بهمراه مدارک لازم به مدیرکاروان مربوطه مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه بموقع رزرو ایشان باطل و ظرفیت خالی کاروان طبق برنامه زمانبندی دراختیار دارندگان سایر اولویتها قرار خواهد گرفت.
ذخیره دارندگان قبض ودیعه‌گذاری تا تاریخ 1386/02/15 که قبلاً در سامانه: http://reserve.haj.ir با تکمیل و بروزرسانی اطلاعات خود کد رهگیری دریافت نموده‌اند 1398/12/21 ساعت 10 صبح فراخوان این دسته از دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری عمومی نبوده و صرفاً جهت فراهم شدن امکان مراجعه آنها به سامانه جهت اطلاع از ظرفیتهای خالی احتمالی و درصورت تمایل رزرو دراین ظرفیتها می‌باشد، از اینرو مطلقاً ظرفیت جدیدی در سطح استان برای پذیرش این افراد باتوجه به شیوه فراخوان متصور نمی‌باشد و فعال شدن اولویت آنان برای ثبت‌نام منوط به وجود ظرفیت خالی در شهر وشهرستان مربوطه ااست بدیهی است چنانچه تا قبل از زمان پیش‌بینی شده ظرفیت کاروانها در هریک از استان و شهرستانها کامل گردد امر ثبت‌نام متوقف خواهد شد.
ذخیره دارندگان قبض ودیعه‌گذاری تا تاریخ 1386/03/31 که قبلاً در سامانه: http://reserve.haj.ir با تکمیل و بروزرسانی اطلاعات خود کد رهگیری دریافت نموده‌اند 1399/01/27 ساعت 10 صبح فراخوان این دسته از دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری عمومی نبوده و صرفاً جهت فراهم شدن امکان مراجعه آنها به سامانه جهت اطلاع از ظرفیتهای خالی احتمالی و درصورت تمایل رزرو دراین ظرفیتها می‌باشد، از اینرو مطلقاً ظرفیت جدیدی در سطح استان برای پذیرش این افراد باتوجه به شیوه فراخوان متصور نمی‌باشد و فعال شدن اولویت آنان برای ثبت‌نام منوط به وجود ظرفیت خالی در شهر وشهرستان مربوطه ااست بدیهی است چنانچه تا قبل از زمان پیش‌بینی شده ظرفیت کاروانها در هریک از استان و شهرستانها کامل گردد امر ثبت‌نام متوقف خواهد شد.

نکات مهم
  1. دارندگان قبوض ودیعه گذاری علی الحساب حج تمتع مشروحه زیر با سوابق و مبالغ اولیه می بایستی قبلا نسبت به تبدیل قبوض خود به قبض ودیعه گذاری علی الحساب یک میلیون تومانی اقدام، سپس مراحل تکمیل اطلاعات و رزرو در کاروان را دنبال نمایند

  2. دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع مربوط به ثبت‌نام عمومی سالهای 1360 و 1363 با مبالغ مختلف 18000، 20000، 25000 و 27000 تومانی می‌بایست قبل از ‌ ثبت‌نام به دفتر حج و زیارت استان مربوطه مراجعه و نسبت به بروزرسانی و یا تبدیل قبض خویش به قبض جدید یک میلیون تومانی (با حفظ سابقه) اقدام نمایند. ضمناً دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری 800000 تومانی مربوط به سالهای 1377 و 1378 نیز با لازم است با مراجعه مستقیم به یکی از شعب بانک ملی می‌بایست با بهره‌مندی از مزایای مالی مربوطه قبوض خود را به قبض ودیعه‌گذاری یک میلیون تومانی تبدیل نمایند. بدیهی است تا این فرآنید طی نشود امکان انجام ثبت‌نام برای دارندگان این گونه قبوض ممکن نخواهد بود.